สถานที่จัดงาน

ที่อยู่มหาวิทยาลัย

เลขที่ 19 ถนน อู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000